کتاب تهویه صنعتی

این کتاب ترجمه ای از  کتاب Industrial Ventilation که زیر نظر کمیته تهویه صنعتی انجمن بهداشت صنعتی آمریکا ACGIH در سال ۱۹۵۱ منتشر شده ، می باشد. این کتاب شامل توصیه های عملی سالیان متمادی اعضای کمیته تهویه صنعتی, همچنین نتایج حال از بررسی پژوهشهای, اطلاعات مربوط به طراحی, نگهداری و ارزیابی سیستم های تهویه مانند اگزاست فن و هواکش صنعتی است.

در این کتاب سعی گردیده  تا روش منطقی طراحی و آزمونهای این سیستمها بیان گردد. این کتاب بطور گسترده ای بعنوان راهنمای طراحان تهویه صنعتی در موسسات رسمی و نیز به صورت مرجع معتبری برای دوره های دانشگاهی درس تهویه صنعتی پذیرفته شده است.

سرفصل های این کتاب بصورت ذیل است:

اصول عمومی تهویه

تهویه صنعتی عمومی

هودهای مکنده موضعی

وسایل پاک کننده هوا

مراحل طراحی سیستم مکنده

هواکش ها

پیوست ها