مقالات

طرح توسعه اندیشه ایران شهری

امروزه شهرنشینی با مسائل و چالشهای بنیادینی روبرومی باشد که در این میان چالش قابل زندگی بودن کلان شهر‌ها، حرکت و جابه‌جایی درون و بین شهری و کالایی شدن از عمده ترین مسائل و معضلات گریبان‌گیر شهر‌های ایران می باشد. به نظر میرسد رویارویی با این چالش‌ها راه‌حلی فراتر از چاره‌ جوییهای مقطعی را میطلبد. این جریان فکری که بازخوانی اندیشه ایران شهر در روزگار معاصر را راهکار مواجهه با چالشهای مذکور معرفی میکند، مشتمل بر سه بخش باز تعریف هویتی، بازتعریف فرآیندی و بازتعریف ساختاری می باشد که به ترتیب هر یک به توصیف ایران شهر معاصر و ایرانی معاصر، حکمروایی شایسته در سطوح ملی و محلی بر مبنای پذیرش حق شهروندی و پذیرش مقیاس اجتماعات محلی در کنار مقیاس یگانه ملی می‌پردازد.

پیرو طرح این جریان فکری و به جهت فراهم آمدن فضای گفتگو، تداوم و بسط نظریات و مطالعات انجام شده در حوزه اندیشه ایران‌شهری، افزایش حساسیت در لایه‌های مختلف تخصصی، دانشگاهی و مردم ساکن در شهر، نسبت به مسائل موجود و آتی شهر ایرانی، برنامه‌هایی در دستور کار وزارتخانه و سایر نهاد‌های مرتبط قرار گرفت