کتاب تهویه صنعتی


این کتاب ترجمه ای از  کتاب Industrial Ventilation که زیر نظر کمیته تهویه صنعتی انجمن بهداشت صنعتی آمریکا ACGIH در سال 1951 منتشر شده ، می باشد. این کتاب شامل توصیه های عملی سالیان متمادی

ادامه مطلب